పెదవే దాటదు

పెదవే దాటదు ఓ మాటే
మధిలో ఆగదు ఓ ఆశే
పరుగులు తీసెను నా వయసే
నిన్ను చూసకా నీ దరి చేరాకా
ఆపేదెలా మనసుని
మరిచేదెల కలలని
చేరేదెల కౌగిలిని
కలిపేదెల మన కథలని

వాకిట విరిసిన పువ్వై రావా
వేకువ వేలల వెలుగై రావా
వెన్నెలలో తొలి కలలే నీవా
నమ్మని హాయిని చర్చే వరమా
తీయని కవితని పలికే స్వరమా
వలపై వరదై నను ముంచేయ్యవా
మనసే మరిచేలా బ్రతుకుని మార్చేయవా

పెదవే దాటదు ఓ మాటే
మధిలో ఆగదు ఓ ఆశే
పరుగులు తీసెను నా వయసే
నిన్ను చూసకా నీ దరి చేరాకా
ఆపేదెలా మనసుని
మరిచేదెల కలలని
చేరేదెల కౌగిలిని
కలిపేదెల మన కథలని

తొలి చూపుకి తెలిసేనా

తొలి చూపుకి తెలిసేనా
విరహాల విధి రాత
కలలన్నవి యెగసేనా
కలతే కథ అయ్యాకా
మేఘం మెరుపుల రాగం వలపుల బాసలు రేపేనా
వేగం పెరిగీన్ సోకం తీయని ఆశలు చూపేనా
ఏదో మలుపే చేరేనంటూ
ఇప్పటికైనా మారేనంటూ
అంతే ఎరుగని ఆశల కడలి
కన్నీరే మిగిల్చేనా

నీతో గడిపిన ప్రతి క్షణము
మనసే మరువని గ్న్యాపకము
నీవే పలికిన ప్రతి పలుకు
వరమని మురిసిన మధినడుగు
ఆకాశం నా ప్రేమా
నీకోసం ఏ పూటైనా
చినుకల్లే ఒదిగేనా
నువ్వు లేకా ఆ వానా
వేసవి ఆవిరేనా

తొలి చూపుకి తెలిసేనా
విరహాల విధి రాత
కలలన్నవి యెగసేనా
కలతే కథ అయ్యాకా
మేఘం మెరుపుల రాగం వలపుల బాసలు రేపేనా
వేగం పెరిగీన్ సోకం తీయని ఆశలు చూపేనా
ఏదో మలుపే చేరేనంటూ
ఇప్పటికైనా మారేనంటూ
అంతే ఎరుగని ఆశల కడలి
కన్నీరే మిగిల్చేనా

రెండు కన్నులా

రెండు కన్నులా వెండి వెన్నెలా చూపుతున్నదీ నీ కలలే
నిండు గుండెలో కొంటె పాటలా చేరుకున్నదీ నీ పిలుపే
తొలి ప్రేమ దారిలో వింత యాణమా
మనసైన వేళలో వలపు గానమా
తెలియని కలలా అలలలో తడిసీ
విరియని ఆశల కడలిలో కదిలీ

కంటి చూపుతో నిన్న లేని సరికొత్త లోకాన్ని చూపించావే
చిన్ని నవ్వుతో వెన్నెలైన తొలి వేడుకేదో దరి చేర్చావే
మధురాల సీమలన్ని ఇక మనవేగా
మధికొరుకున్న తొలి పర్వముగా
కలనైన చూడనీ ఆనందంగా
మలుపేదో నడిపిన వేదంగా

రెండు కన్నులా వెండి వెన్నెలా చూపుతున్నదీ నీ కలలే
నిండు గుండెలో కొంటె పాటలా చేరుకున్నదీ నీ పిలుపే
తొలి ప్రేమ దారిలో వింత యాణమా
మనసైన వేళలో వలపు గానమా
తెలియని కలలా అలలలో తడిసీ
విరియని ఆశల కడలిలో కదిలీ

కథ కదిలే

కథ కదిలే
తెలిసేనా నేస్తం
కథ కదిలే
తెలిసేన నేస్తం
తలరాతే మార్చిందే ప్రేమ
తొలి కలలే చూపిందే ప్రేమ
పలుకులలొ చేరిందే ప్రేమ
అడుగులలో కలిసిందే ప్రేమ

వరమో ఇది విషమో ఇది
అడుగేయగా తెలిసేనని
కలయో ఇది కలతో ఇది
కలిస్తే కదా తెలిసేనిది
వశమో ఇది విరహమో ఇది
ప్రేమిస్తే కదా తెలిసేనిది
ఉరికే ఆశల వేగం తరిగే వేళకి
కోరికలన్ని రెక్కలు కట్టుకి పొయే వేళకి
కలిసుండాలని కొరేనో
కొత్తాశలకై కదిలేనో
యెప్పటికి నీజతగా నిలిచేనో

కథ కదిలే
తెలిసేనా నేస్తం
కథ కదిలే
తెలిసేన నేస్తం
తలరాతే మార్చిందే ప్రేమ
తొలి కలలే చూపిందే ప్రేమ
పలుకులలొ చేరిందే ప్రేమ
అడుగులలో కలిసిందే ప్రేమ

ఈ క్షణమున నాలోనా

ఈ క్షణమున నాలోనా
యెప్పుడెరుగని పులకింతా
నువ్వు చేరిన వైణానా
వలపన్న కవ్వింతా
మౌనానా రేగిన ఆశలు
ఆకశానే అందెనే
చూపులు చూపులు కలిసే వేలే
తీయని మథ్థే మనసులు చేరే
ఇధివరకెరుగని ప్రణయం పొంగే

యే కలల రూపమో
ఈ వలపుల బంధము
యే తలపు మైఖమో
ఈ తీయని పయనము
కడలి లో అలలని
మధిలొ కలలని
ఒక్క సారి గా నింగికి చేర్చే
అద్భుతమైన అనుభవము

యే తపన ఫలితమో
ఈ వేళ నేస్తము
యే చిలిపి రాగమో
సరికొత్త సంగీతము
తారల జిలుగుని
వేకువ వెలుగుని
ఒక్క సారి గా కంటికి చూపే
వేడుకైనదీ జీవితము

ఈ క్షణమున నాలోనా
యెప్పుడెరుగని పులకింతా
నువ్వు చేరిన వైణానా
వలపన్న కవ్వింతా
మౌనానా రేగిన ఆశలు
ఆకశానే అందెనే
చూపులు చూపులు కలిసే వేలే
తీయని మథ్థే మనసులు చేరే
ఇధివరకెరుగని ప్రణయం పొంగే

చూపులకైన తెలిసేనా

చూపులకైన తెలిసేనా
ఈ వింత అనుభవమేమిటో
ఊహలకైన అందేనా
కవ్వింత పరవశమేమిటో
చెప్పాలని యెంతో ఉన్నది
చూపించగలిగితే నా మనసుని
ఓ అందమైన చిత్రంలా చూపించనా
దాచాలని యెంతో ఉన్నది
దాచుకోలేనంత నా ప్రేమని
ఓ తీయనైన రాగంలా వినిపించనా

అరుదైన రీతిలో అంతులేని ఆశతో
నను చేరుకుంది ఈ గాలిలో సుగంధమే నీలా ఇలా
యెనలేని తీరుగా చెప్పలేని మాటతో
మనసల్లుకుంది ఈ వేళలో వసంతమే ప్రేమలా ఇలా
తెలియని పరిచయమా
పొంగిన పరవశమా
తొలి ప్రేమ నిర్వచనమా
తుది లేని నా సంబరమా
జడి వానలో ప్రతి చినుకులో
నిన్నే నే చూడనా
కను రెప్పలో ప్రతి క్షణములో
నిన్నే నే దాచనా

చూపులకైన తెలిసేనా
ఈ వింత అనుభవమేమిటో
ఊహలకైన అందేనా
కవ్వింత పరవశమేమిటో
చెప్పాలని యెంతో ఉన్నది
చూపించగలిగితే నా మనసుని
ఓ అందమైన చిత్రంలా చూపించనా
దాచాలని యెంతో ఉన్నది
దాచుకోలేనంత నా ప్రేమని
ఓ తీయనైన రాగంలా వినిపించనా

ఒడ్డే ఎరగని

ఒడ్డే ఎరగని నావై ఉన్నా ఇన్నాల్లుగా
కమ్మని కలల తీరమై చేరవు నేడే ఇలా
పైవాడికి నా పై కరుణే ఏమొ
మనసే నమ్మని ఇంతటి వెన్నెల
ఒక్క సారిగా నా పై కురిపించాడిలా
తలరాతని మార్చాడో ఏమో
ఎదురీతిక చాలనుకున్నాడో ఏమో
నా జతగా నిన్నే చేర్చాడిలా

వొంటరి గానే ఉంటాననుకున్నా
తుంటరి ఆశలు తగదనుకున్నా
కాలం దారి నా దారి ఎప్పుడూ వేరనుకున్నా
అందరిలాగ అదృష్టం లేదనుకున్నా
ఈనాడేమో
నీ తీరుగ
అందరిని నే దాటేసానే
వెన్నెలలొనే విహరించానే
కమ్మని కలలా జీవిస్తున్నానే
ఆనందాలలో దోలలాడుతున్నానే

ఒడ్డే ఎరగని నావై ఉన్నా ఇన్నాల్లుగా
కమ్మని కలల తీరమై చేరవు నేడే ఇలా
పైవాడికి నా పై కరుణే ఏమొ
మనసే నమ్మని ఇంతటి వెన్నెల
ఒక్క సారిగా నా పై కురిపించాడిలా
తలరాతని మార్చాడో ఏమో
ఎదురీతిక చాలనుకున్నాడో ఏమో
నా జతగా నిన్నే చేర్చాడిలా

యెవరో కలలన్ని

యెవరో కలలన్ని నమ్మితే
నీకై కలలని కంటే
అబద్దాలతో నిన్నె చేరితే
నిజముగా జీవితంలో నిన్నె కొరితే
తీయని ఈ ప్రేమా
అర్ధం కాని అనుభవమా

తొలకరి జల్లే ఈ ప్రేమా
మనసుల హరివిల్లే ఈ ప్రేమా
విరిసిన పువ్వల్లే ఈ ప్రేమా
కలలని తీర్చేనా
కథలని మార్చేనే
రేయి పగలు తీపి వెన్నెలలు చూపెనే
వెండి వానలో మనసుని తడిపేనే
మండుటెండలో చల్లని హాయిని చేర్చేనే
యెడారిలో సాగరాన్ని తీసుకొచ్చెనే

యెవరో కలలన్ని నమ్మితే
నీకై కలలని కంటే
అబద్దాలతో నిన్నె చేరితే
నిజముగా జీవితంలో నిన్నె కొరితే
తీయని ఈ ప్రేమా
అర్ధం కాని అనుభవమా

ఆహ్లాదమే ఆశ్చర్యమే

ఆహ్లాదమే ఆశ్చర్యమే
ఆహ్లాదమీ ఆశ్చర్యమే
వసంతమే నీ లాగ నను చేరేనా
పదింతలై పొంగిపొయెనా ఆనందమే
మురిసిన మనసే నమ్మని వేళ
రేగిన వైణం సరికొత్త సంగీతం

నిను తప్ప నే కోర లేదే వేరేమి ఏనాడూ
నువు తప్ప నాకు నచ్చలేదే వేరేవరూ ఏనాడూ
సుగంధ పరిమలాల వసంత మాలికవో
విహంగ వీక్షణల అమాంత వేడుకవో
మేఘమండలాన దాగి ఉన్న చల్లని చినుకువో
హృదయమందిరాన కొలువై ఉన్న కమ్మని దీపానివో
సిరి సిరి మువ్వల సవ్వడిఒవో
చిరు చిరు జల్లుల వేకువవో
పరవశ దారులని చూపే మమతల కిరణానివో
ఇదివరకెరుగని హయ్యిని నింపిన వలుపుల వయ్యారనివో

ఆహ్లాదమే ఆశ్చర్యమే
ఆహ్లాదమీ ఆశ్చర్యమే
వసంతమే నీ లాగ నను చేరేనా
పదింతలై పొంగిపొయెనా ఆనందమే
మురిసిన మనసే నమ్మని వేళ
రేగిన వైణం సరికొత్త సంగీతం

వెతుకుతూనే ఉన్నా

వెతుకుతూనే ఉన్నా మనసా నీకై
వేడుతూనే ఉన్నా చెలియా నీకై
వేకువ రాతిరి నిన్నే కొరి పూజలు చేసా
వేడుక యెరగక నీకై నేను వాకిట వేచా
కాలం కదలని నిన్నటి వైపుగా
దూరం తరగని నిన్నే చూపగా

పయనం నీ వల్లే మొదలయ్యిందే
కథనం నీ వల్లే నిజమయ్యిందే
బ్రతుకే నీ వల్లే వరమయ్యిందే
నీ జాడ లేక నా మనసే మోడయ్యిందే
గాలి కి తెలుసు వాన కి తెలుసు
నీకై వెతకని చోటే లేదని
నిన్నే కోరని పూటే లేదని
ప్రపంచమంతా వెతుకుతూనే ఉన్నా
అన్ని దెవుల్లకు మొక్కుతూనే ఉన్నా

వెతుకుతూనే ఉన్నా మనసా నీకై
వేడుతూనే ఉన్నా చెలియా నీకై
వేకువ రాతిరి నిన్నే కొరి పూజలు చేసా
వేడుక యెరగక నీకై నేను వాకిట వేచా
కాలం కదలని నిన్నటి వైపుగా
దూరం తరగని నిన్నే చూపగా