ఈ క్షణమే

ఈ క్షణమే నా మనసే
కొరేనే నిన్నే
ఈ క్షణమే నా మనసే
కొరేనే నిన్నే
కలనైనా నా వయసే
వలచేనే నిన్నే
కలనైనా నా వయసే
వలచేనే నిన్నే

మౌనంగా దరి చేరాలే
మౌనాలే ఇక వీడాలే
రాగం ప్రేమని మనమే
రాగం ప్రేమని మనమే
పాడాలే ఈవేలే
పాడాలే ఈవేలే

కనుసైఘలు ఇక చాలే
తొలి పలుకులు కదలాలే
కనుసైఘలు ఇక చాలే
తొలి పలుకులు కదలాలే
నా వైపుగ వీచేనే
నీ గాలే
నా వైపుగ వీచేనే
నీ గాలే
ఇకపైన రావాలే
ఇకనైన రావాలే
మన కథలొ మలుపేదో
మన కథలొ మలుపేదో
వలపుల పాటే పాడాలే

ఈ క్షణమే నా మనసే
కొరేనే నిన్నే
ఈ క్షణమే నా మనసే
కొరేనే నిన్నే
కలనైనా నా వయసే
వలచేనే నిన్నే
కలనైనా నా వయసే
వలచేనే నిన్నే

ఆకాశం ఆ మేఘం

ఆకాశం ఆ మేఘం
ఈ వేల నీ కోసం
వానల్లే చేరేనిలా

ఏమైన ఏమైన
ఓ మైన ఈ వేల
నవ్వల్లే చేరాలిలా

ఆకాశం ఆ మేఘం
ఈ వేల నీ కోసం
వానల్లే చేరేనిలా

ఏమైన ఏమైన
ఓ మైన ఈ వేల
నవ్వల్లే చేరాలిలా

నీ కోసమే…నీ కోసమే
సంగీతమై…సెలయేరు పారేనిలా

చిలకమ్మ రాగాలు నీ కోసమే
చిరుగాలి పవనాలు నీ కోసమే

చిలకమ్మ రాగాలు నీ కోసమే
చిరుగాలి పవనాలు నీ కోసమే

నీ కోసమే…నీ కోసమే…
నీ కోసమే

పూల జల్లే పూల జల్లే
కురిపించే నీ నవ్వులే
తేనె ముల్లై తేనె ముల్లై
గుచ్చేనే నీ మాటలే

పూల జల్లే పూల జల్లే
కురిపించే నీ నవ్వులే
తేనె ముల్లై తేనె ముల్లై
గుచ్చేనే నీ మాటలే

దొచేనే కొనచూపులే
దొచేనే కొనచూపులే
దొచేనే నా మనసే
దొచేనే
చూపేనే తొలి కలలే
దొచేనే నా మనసే
చూపేనే తొలి కలలే

నీవే కల అని నీవే కలవని

నీవే కల అని నీవే కలవని
నమ్మని కనులు ఇవే
నీవే కల అని నీవే కలవని
నమ్మని కనులు ఇవే
నీవే ఆశని నీవే శ్వాసని
పాడే వయసు ఇదే
నీవే ఆశని నీవే శ్వాసని
పాడే వయసు ఇదే
నీ కన్నుల్లొ నేనే కలనైపొనా
నీ కన్నుల్లొ నేనే కలనైపొనా
నా ఊహల్లొ నీవే నా ఊహల్లొ నీవే
వెన్నెలవై రావే

కడ దాక నే నీ తొడే ఉంటానంటున్నా
చితి కైన నే నీ వెంటే వస్తానంటున్నా
ఆకాశం లొ మేఘం ఏదో పలికేనా మరి నీ కొసం
ప్రేమ నీవని ప్రేమ నీవని
మురిసే మదికే ఏదో
తెలియని ఆనందం పంచావే పంచావే

నీవే కల అని నీవే కలవని
నమ్మని కనులు ఇవే
నీవే కల అని నీవే కలవని
నమ్మని కనులు ఇవే
నీవే ఆశని నీవే శ్వాసని
పాడే వయసు ఇదే
నీవే ఆశని నీవే శ్వాసని
పాడే వయసు ఇదే
నీ కన్నుల్లొ నేనే కలనైపొనా
నీ కన్నుల్లొ నేనే కలనైపొనా
నా ఊహల్లొ నీవే నా ఊహల్లొ నీవే
వెన్నెలవై రావే

చెలి మేఘమా

చెలి మేఘమా చెలి మేఘమా
చెలిమే సుమా చెలిమే సుమా
చెలి మేఘమా చెలి మేఘమా
నీ ఊసులే నాలో
చెలి మెఘమా చెలి మెఘమా
నీ ఊసులే నాలో
చెలిమే సుమా చెలిమే సుమా
మది కొరెనే నీతో
చెలిమే సుమా చెలిమే సుమా
మది కొరినే నీతో
ప్రియ గానమా…అనురాగమా
ప్రియ గానమా…అనురాగమా
దరి చేరుమా…నా చైత్రమా
చెలి మెఘమా…చెలిమే సుమా
జడి వాన జాడ తెలిసింది నేడే నా దరికి చేరవే ఒహ్ చెలియా
మనసైన తొడు కొరింది ఈడు నా జతగ రావే నువ్ ఒహ్ సఖియా
జడి వాన జాడలొనే మది కొరుకున్న తొడే
నువు చేరగానే వయసే చెలరేగిపొదా
శ్రుతిమించి పాడినా రాగమే
శ్రుతిమించి పాడినా రాగమే
మన ప్రేమే

చెలి మేఘమా చెలి మేఘమా

చెలిమే సుమా చెలిమే సుమా

మౌనాలన్నీ రాగాలై

ఔనా నిజమా…ప్రేమా
నీవే వరమా…ప్రేమా

మౌనాలన్నీ రాగాలై నేడే పలికేనే
ఆనందాలే అవధులు ధాటి నేడే పాడేనే
కల కాదే ఈ ప్రేమా
పరవశమే లేమ్మా
చినుకల్లే చేరేనా
వరదల్లే ముంచేనా
ఈ ప్రేమా…ఈ ప్రేమా…ఈ ప్రేమా

మెఘం మురిసీ చేరే
చినుకై కురిసే నేడే
వలపే వరమాయే
వయసే భరువాయే
మన కోసం…మన కోసం

మొదలయ్యింధే తీయగ ప్రేమా
స్వరమయ్యిందే హాయిగ ప్రేమా
ఈ పూటా…ఈ పూటా…ఈ పూటా..ఈ పూటా
యెప్పుడూ యెరుగని హాయే
నేడే మన వశమాయే
కలతే చెదిరేనే
కలలే యెగసేనే
ఈ వేళా…ఈ వేళా

మౌనాలన్నీ రాగాలై నేడే పలికేనే
ఆనందాలే అవధులు ధాటి నేడే పాడేనే
కల కాదే ఈ ప్రేమా
పరవశమే లేమ్మా
చినుకల్లే చేరేనా
వరదల్లే ముంచేనా
ఈ ప్రేమా…ఈ ప్రేమా…ఈ ప్రేమా