కాసేపు కనరావా

కాసేపు కనరావా కాస్తైన బాధ తీర్చవా
ఓ మారు ఇటు రావా నేడైన తొడు ఉండవా
నువ్వు రాక చంద్రుడు లేడు,
మబ్బులు చినుకై రాలేదు,
చిన్నబొయి ఆ సూరీడు,
నీ కొసం వడగాలై వేగేడు
పిలవ లేక వయసే ఆగే,
ఆగ లేక మనసే రేగే,
రేగి పొయే ఆశే నేడే,
నీకై వెతికీ అలిసి పొయే
నా గోడు వినలేవా రాయిలా మారిపొయావా
బాసలే మరిచిపొయావా మొడులా మిగిలిపొయావా
నిను తలచి కలలు చూసాను,
కలలొ తెగ మురిసిపొయాను,
కౌగిలిలొ కరిగిపొయాను,
కలని తెలిసి కృంగిపొయాను.
నిను మరిచి బ్రతుకుదామన్నా,
ప్రతి క్షణము నరకతుల్యము
నిను విడిచి సాగుదామన్న
ప్రతి కదలిక కన్నీటి రాగము.
కాసేపు కనరావా కాస్తైన బాధ తీర్చవా
ఓ మారు ఇటు రావా నేడైన తొడు ఉండవా

కల అనుకొనా నిజమనుకొనా

కల అనుకొనా నిజమనుకొనా ఈ వేలలో నీ థోడులో
వలపనుకొనా లేక వరమనుకొనా ఈ హాయిలో నీ జొరులో

చొస్తూ ఉండగా నన్ను మార్చావు
నేనే నమ్మని నన్నే చూపావు

నేనే యెరుగని నన్నే చూసవు
నాకే తెలియని కలలే రేపావు

ఏదొ తీయని మాయని దాచావు
నాపై ఏదొ మత్తుని జల్లావు

పిలుపనుకొనా గెలుపనుకొనా నీ పలుకులో కనుసైఘలో
స్వరమనుకొనా లేక లయ అనుకొనా నీ పాటలొ ప్రతి మాటలో

మలుపనుకొనా మరుపనుకొనా ఈ బాదలొ తీపి చేదులొ
సిరులనుకొనా లేక మనులనుకొనా నీ నవ్వులొ ముత్యాలలొ

కల అనుకొనా నిజమనుకొనా ఈ వేలలో నీ థోడులో
వలపనుకొనా లేక వరమనుకొనా ఈ హాయిలో నీ జొరులో

చొస్తూ ఉండగా నన్ను మార్చావు
నేనే నమ్మని నన్నే చూపావు

రెక్కలు కట్టుకు సాగనా

రెక్కలు కట్టుకు సాగనా,
ధిక్కులు చీల్చుకు చేరనా,
కమ్మని కలలా కడలిలొ,
వెన్నెల వెలుగుల అలలలొ,
తలపుల వలపుల మన ప్రేమ,
పువ్వుల నవ్వుల హాయే సుమ.

కలువకు వంకకు తెలియని,
మన కధ మలుపొకటుంధని
కొండ కూన ఆలకించని,
కమ్మని స్వరమొకటుంధని.

గొంతుకు చించుకు పాడనా,
మొక్కులు కొరుతు వేడనా,
నమ్మని నిధుల కొలనిలొ,
వన్నెల చిన్నల వెలుగులొ,
మరువని మధురము మన ప్రేమ,
చెరగని కావ్యము మన ప్రేమ.

కానిది రానిది యేముంది

కానిది రానిది యేముంది
తెలియక తేలనిదేముంది
తరగని చెదరని ఆశే ఉంటే
వీడని మాయని పంతం ఉంటే
నింగీ నేల కలిపే ధైర్యం ఉంటే
భవితను చూసే బాసే ఉంటే

ఊహకి హద్దుంటే కవితేది
ఆశకు అంతుంతే భవితేధి
అర్ధం లేని మౌనం రాగమవ్వధా
ప్రెమే లేని హౄధయం భారమవ్వధా

ఛిరునవ్వుల పువ్వుల వనమే జీవితం
చిగురాశల ఊసుల కడలే జీవితం
వెనుకడుగే వేయ్యక సాగితే
అడుగడుగున సాహసం నిండితే
కానిది రానిది యేముంది
తెలియక తేలనిదేముంది

మరుమల్లెల మధురస్వరమే జీవితం
చిరుజల్లుల చల్లని వరమే జీవితం
నిశ్చయము నిర్భయము కలిస్తే
తదేక ద్యానముతొ సాగితే
కానిది రానిది యేముంది
తెలియక తేలనిదేముంది

ఊహకి హద్దుంటే కవితేది
ఆశకు అంతుంతే భవితేధి
అర్ధం లేని మౌనం రాగమవ్వధా
ప్రెమే లేని హౄధయం భారమవ్వధా

లేవు కదా ఇక రావు కదా

నేరం నా కల్లదే నిను చూడగా
దొషం నా కలలదే నిను కొరగా
నేరం నా వయసుదే నిను కలవగా
పాపం నా మనసుదే నిను తలవగా

లేవు కదా ఇక రావు కదా
నా తలపులనే విడి పొవు కదా
ప్రేమ కధ ఇక లేదు కదా
తొలి వలపులకే వీడ్కోలు సదా

ఘోరం నా పయనమే నిను వీడాక
శాపం నా కధనమే నువు తొలిగాక
ఘోరం విధి వైణమే ఈ తీరుగా
శాపం మన కలయికే విరహాలుగా

లేవు కదా ఇక రావు కదా
నా తలపులనే విడి పొవు కదా
ప్రేమ కధ ఇక లేదు కదా
తొలి వలపులకే వీడ్కోలు సదా

మధుమాసమై వస్తావా

మధుమాసమై వస్తావా
మది రాగం పాడేస్తావా
మధుమాసమై వస్తావా
మది రాగం పాడేస్తావా
మరపురాని మధురొహణాలు చూపిస్తావా
కమ్మని కలలా కలిసొస్తావా
కన్నుల లోనే కొలువుంటావా

మధుమాసమై వస్తావా
మది రాగం పాడేస్తావా
మధుమాసమై వస్తావా
మది రాగం పాడేస్తావా
మరపురాని మధురొహణాలు చూపిస్తావా
కమ్మని కలలా కలిసొస్తావా
కన్నుల లోనే కొలువుంటావా

కలవరమై నా కలలొ వరమై
కమ్మని కలలా సుమషరమై
పరవశమై నా మదికే స్వరమై
పల్లవి పాడిన తీయని మహిమై

మధుమాసమై వస్తావా
మది రాగం పాడేస్తావా
మధుమాసమై వస్తావా
మది రాగం పాడేస్తావా
మరపురాని మధురొహణాలు చూపిస్తావా
కమ్మని కలలా కలిసొస్తావా
కన్నుల లోనే కొలువుంటావా

మది కొరే ఆ జడి వాన

మది కొరే ఆ జడి వాన నీవేనా
నీ తొడుగ కొనసాగేనా కలనైన

నిన్నటి తీయని కల నీవేనా
రేపటి కమ్మని ఆశవేనా
యెప్పటికప్పుడు ఊహలేనా
గుండెల్లో నీ బాసలేనా

మది కొరే ఆ జడి వాన నీవేనా
నీ తొడుగ కొనసాగేనా కలనైన

అలలెగసే సంద్రం తీరుగ
కలలెగసెను నీ ఊసులతొ
అరవిరిసిన పుష్పం తీరుగ
మది మురిసెను నీ చూపుతొ

మది కొరే ఆ జడి వాన నీవేనా
నీ తొడుగ కొనసాగేనా కలనైన

తారల తలుకులు వేదుక వెలుగులు
నే చూసానే నీ రాకతొ
వెన్నెల వేలల వేగం పరుగులు
నే తీసానే నీ ఊహలో

నింగి నేల పాడినా

నింగి నేల పాడినా
కమ్మనైన పాటవా
వెన్నెలింట ఆడినా
అందమైన ఊహవా

నలువైపులా వేనుగానమా
కనుసైఘలా ప్రేమకావ్యమా
చిరుగాలులా సుగందమా
ఇలచేరిన వాసంతమా

కన్నులు సైతం నమ్మని రూపమా
కవితలు సైతం తెలుపని బావమా
వన్నెల చిన్నెల వెలుగుల సంద్రమా
అన్నుల మిన్నుల వలపుల బందమా

మునుపెరుగని సౌందర్యమా
తలపెరుగని ఆనందమా
రవిచూడని నవవర్నమా
ఉలి ఎరుగని తొలిస్వర్నమా

కన్ను మిన్ను కానని
అందమైన స్వప్నమా
నిన్న మొన్న లేధని
వ్యక్తమైన సత్యమా

కనిపిస్తే… కలిసొస్తే…

మల్లీ నీ తలపులు గిల్లే
తుల్లీ ఆ కలలే చేరే
సరి గమ పద నిస రాగాలేవో కవితలు సాగి
తక దిమి తక జను నాట్యాలాయే అడుగులు నావి

ఇక లేవని కనరావని అనుకున్నానే
కల నిజమని కలవరముని కనుగొన్నానే

కనుమరుగై కలతేదొ రేపావు
చిరు వరమై కన్నీటిని తుడిచావు
ఒక మెరుపై మయిమరుపై వెలిగావు
తొలకరివై తొలి చినుకై కురిసావు
మదుమాసపు సిరులెన్నొ తెచ్చావు
మరుమల్లెల పరిమలాలు చల్లావు

కనిపిస్తే కలలొస్తే మురిసే మనసే
నువ్వు కదిలొస్తే కలిసొస్తే అలలా యెగసే

క్షణమైన సహవాసము కొరాను
నాతొనే బ్రతుకంతా అన్నావు
కడ వరకు ఉంటావని చేరావు
చీకటిలొ చిరుదివ్వెలా వెలిగావు
సతకొటి దీపలే చూపవు
కనులెదుట స్వర్గాన్నే నిలిపవు

మల్లీ నీ తలపులు గిల్లే
మరు జన్మలొ నీ తొడే కొరే
సరి గమ పద నిస రాగాలేవో కవితలు సాగి
తక దిమి తక జను నాట్యాలాయే అదుగులు నావి

చెలి కన్నుల కల నేనేనా

చెలి కన్నుల కల నేనేనా
తన నవ్వుల కధ నాదేనా
సిరిమువ్వల చిరు సవ్వడిలో
రాగాలే వినిపించేనా

తెలిపీ తెలుపక మౌనం వీదక
ఆటలు ఆదే నెచ్చెలి
విరిసీ విరియక ప్రణయం మొదలిక
మాయలు చాలే ప్రేయసి

కురిసీ కురవక మెఘం కదలక
దారే ఎరుగక నిలిచితీ
తొడూ నీడగ నాతొ ఉండక
పంతం యెందుకే ప్రేయసి

అందీ అందక అందం అందేనా
వెంటనే వీడి పొయేనా
అంటీ అంటక బందం వేసెనా
కలతే నింపీ పొయేనా

చెలి నీ కన్నుల కల నేనేనా
చిరునవ్వుల కధ మనదేనా
సిరిమువ్వల చిరు సవ్వడిలో
రాగాలే వినిపించేనా