నేనేనా నాలోనా

నేనేనా నాలోనా
నీవే అయ్యానా
నేనంటు లేనే లేనా
నీలోనే నిండిపోయానా

నేనని నీవని బేదము లేదని
తీరని విరహపు బాదలు లేవని
వీడని నీడల్లే నా వెంట ఉంటావా
మాయని మమతల్లే నా తొడై వస్తావా

నేనేనా నాలోనా
నీవే అయ్యానా
నేనంటు లేనే లేనా
నీలోనే నిండిపోయానా

నిన్నా మొన్నా యెరుగని స్వర్గమా
కలలొ ఇలలొ చూడని అందమా
కమ్మని ఆశల నా తొలి స్నేహమా
వెన్నెల రేయికి చేర్చిన చంద్రమా

నేనేనా నాలోనా
నీవే అయ్యానా
నేనంటు లేనే లేనా
నీలోనే నిండిపోయానా

యెన్నాల్లైన ఈ మన బంధం
చెదరని వలపుల ఆనంధం
యెప్పటికైన నా తొలి స్వప్నం
నిజమై చెరే వేలే అదృష్టం

ఆ ఙ్ఞ్యాపకాలే, నీ ఙ్ఞ్యాపకాలే

ఆ ఙ్ఞ్యాపకాలే, నీ ఙ్ఞ్యాపకాలే
నను తరిమెనే
ఆ వసంతాలే, తొలి వసంతాలే
వెదించెనే

యే దూరానున్న, యే తీరానున్న
నీ కొసమే నా ప్రాణము
యే అందమైన, ఆనందమైన
నీ తొడులొనే, నా జీవితము

ఆ కొంటే కలలు, తొలి వయసు కథలు నను
చేరెనే
చిన్న నటి యధలొ, ఆ గుందె లయలు
వినిపించెనే

యే పిలుపు విన్న నీ పలుకులాగ వినిపించే
ప్రతి క్షణము,
యే రూపం కన్న నీ చిత్రంలా కనిపించే
ప్రతి నిమిషము,

మల్లి చేరవా మదుర క్షణాలలొ మునిగి పొదాము
మనసే కొరిన చిలిపి స్వరాలనే పాడుకుందాము

ఆ ఙ్ఞ్యాపకాలే, నీ ఙ్ఞ్యాపకాలే
నను తరిమెనే
ఆ వసంతాలే, తొలి వసంతాలే
వెదించెనే

యే మబ్బులో యే చినుకు దాగుందో

యే మబ్బులో యే చినుకు దాగుందో
యే మనుసులో యే తలపు దాగుందో
నీ ఊహలో నా ప్రాణం వేచేనో
నీ దారిలొ నా పదము సాగేనో
బదులన్నదే లేక, కుదురన్నదే రాక
విరహాల ఉప్పెనలో వేగేనిలా

యే క్షణములొ యే మలుపు రానుందొ
యె కనులలొ కన్నీరు రానుంధొ
నీ స్వాశలొ నా స్వాశ చేరేనో
నా ఊసులే నీ వరకు చేర్చేనొ
కలలన్నవే రాక, వెలుగన్నదే లేక
సూన్యాల దారుల్లొ పయనము ఇలా

యె ధిక్కులొ ఈ గాలి మొదలయ్యిందో
యె బాటగా ఇటు వైపు చెరిందో
నీ బాసలే నా మనసు అదిగేనో
నీ స్నెహమే నా వయసు కొరేనో
ఆసన్నదే వీడి, కలతన్నదే చేరి
అల నటి గురుతుల్లొ బతికేనిలా

యె చుక్కలొ ఈ పువ్వు విరిసిందో
యె గందమొ నా పైన చల్లింధో
నీ రూపమై ఈ నేలకొదిగిందో
న మనసునే ఈ నాడే దొచిందొ
అలుపన్నదే లేక, విసుగన్నదే రాక
నీ వైపే ఉరికేనే మనసే ఇలా

నీ కలలో చేరి

నీ కలలో చేరి నిజమైపొనా
నీ కౌగిలి చేరి కరిగిపొనా
నీ వాకిట నిలిచి వేచిచూడనా
నీ దొసిత నేనే దాగిఉండనా

తొలి కిరనం నేనై
తొలకరివి నీవై
హరివిల్లుల ప్రేమనే చూసెద్దామా

నీ వొడిలొ నేనే సమసిపొనా
మరు జన్మలో నిన్నే కోరుకోనా
నీ కథని నేనే రసిచూడనా
నీ కవితే నేనే పాడిచూడనా

చిగురాసలు నావై
చిరుపలుకులు నీవై
గేయాలే ప్రెమకు పాడెద్దామా

నీ అడుగులొ నేను ధూలైపొనా
నీ చూపుల నేను వెలుగైపొనా
నీ బాసలొ నెను బాషై సాగనా
నా ఆశల ఊసులు నీథొ పంచుకొనా

నా మధిలొ నిన్నే దాచుకోనా
నీ రూపం నిత్యం నే కొలుచుకోనా
నా భక్తిని మెచ్చి ధర్సనమీయవా
నిన్ను చూసే వరము భాగ్యమీయవా

నీ కలలో చేరి నిజమైపొనా
నీ కౌగిలి చేరి కరిగిపొనా
నీ వాకిట నిలిచి వేచిచూడనా
నీ దొసిత నేనే దాగిఉండనా

క్షణమిలా

క్షణమిలా,
మరుక్షణమిలా,
తలపులా,
తొలి వలపులా,
నీదేలే నీదేలే ఈ జీవితం

వరములా,
కలవరములా,
తపములా,
మధుర ఫలములా,
నీవేలే నీవేలే నా ఆనందం

చినుకులా,
చిరు కులుకులా,
పలుకులా,
తొలి అలకలా,
నీవేనా నీవేనా నా పరవశం

పరిమలాల వేదిక పై,
పలుస్వారల గీతిక వై,
సిరులొలికిన విరిపుష్పమా,
ధివివెలిసిన నక్షత్రమా

మరువలెని మాధురి వై
మరుపురాని మాలిక వై
కవులెరుగని నవస్వర్గమా,
కలచూదని సౌందర్యమా

పిలుపులా,
మది గెలుపులా,
మలుపుల,
విరి పాంపుల,
నీవేనా నీవేనా నా ఆహ్లాదం

కలలిలా,
కదలి అలలిలా,
యెగసెనా,
నీ ఊహలా,
నేనేలే నేనేలే నీకంకితం

నగవుల,
చిరునగవుల,
విరిసిన,
తొలి వెలుగులా,
నీవేనా నీవేనా నా సంబరం

మాఘ మాసపు మల్లె పువ్వై
మధుర గానము నాకు నువ్వై
కడ తేరని అనుబందమా
విడి పొకుమ నా స్వర్గమా

మధురమే ఈ విరహమే

మధురమే ఈ విరహమే
నీ ఊహలొ సాగితే
మధురమే ఈ విరహమే
నీ గుర్తులొ నేను బ్రతికితే

లెవన్న మాటే నమ్మ లెక
యె ఒక్క పూటా అలుపు రాక
నీకై కన్నులు వెతికే,
నీలి నింగి లో, వెంది మబ్బులో

యెమైనా కలలు నిజము కాక
ఈనదే కలత వీది పోక
అలలై కన్నులు యెగసే,
నన్ను ముంచినా తీపి బాదలొ

పధిలమే మన ప్రణయమే
నీ స్వప్నమే సాగితే
పధిలమే మన ప్రణయమే
ఒహ్ బంధమై నువ్వు చేరిథే

పిలుపన్న ఊసు చేరు కోక
వలపన్న తలపే మరిచి పోక
నీకై ఆసలు రేగే
ప్రతి క్షనములో, ప్రతి పలుకులో

మనమన్న పదమే తెలియ లేక
మనదన్న వలపే గెలవ లేక
మొడై బ్రథుకు సాగే
శొకము లో, ఈ విరహములో

మధురమే ఈ విరహమే
నీ ఊహతొ సాగితే
మధురమే ఈ విరహమే
నీ గుర్తులొ నేను బ్రతికితే

కల అనుకొనా నిజమనుకొనా

కల అనుకొనా నిజమనుకొనా ఈ వేలలొ నీ తోడులొ
వలపనుకొనా లేక వరమనుకోనా ఈ హాయిలో నీ జోరులో

చూస్తూ ఉండగా నన్నే మార్చావు
నేనే నమ్మని నన్నే నాకే చూపావు

నేనే యెరుగని నన్నే చూసావు
నాకే తెలియని కలలే రేపావు

యెదొ తీయని మాయని ధాచావు
నాపై యెదొ మత్తుని జల్లావు

పిలుపనుకొనా గెలుపనుకొనా నీ పలుకులో కనుసైఘలో
స్వరమనుకొనా లేక లయ అనుకొనా నీ పాటలో ప్రతి మాటలో

చినుకై నన్నే థదపగ చేరావు
వరదై నన్నే ముంచి పోయావు

వెలుగై నాలొ చీకటి థరిమావు
గెలుపై నాలొ వలపును రేపావు

క్షణమై నాతొ ఉందగ వచ్చావు
యుగమై నాతో పయనం సాగావు

మలుపనుకోనా మరుపనుకొనా ఈ బాదలొ తీపి చేదులొ
సిరులనుకోనా లేక మణులనుకోనా నీ నవ్వులో ముత్యాలలో

కాలము యెరుగని కావ్యము రాసావు
కన్నుల సైఘల భావము కూర్చావు

మేఘము పాడిన పాటై సాగావు
భావము లెని రాగమై అల్లావు

నాలొ వలపుల భావము నింపావు
ఈ పాటై నేడే జాలువారావు

వేగం తరగని మేఘం

వేగం తరగని మేఘం పరుగుల రాగం తీసేనా,
చినుకుల పాటే పాడేనా
మర్మం యెరుగని హృధయం ఉరుకుల పయనం సాగేనా,
వెలుగుల బాటే చేరెనా

కాలం మారిన మారదు సత్యము గెలుపే తధ్యము
మంచికి గెలుపే తధ్యము
ధ్వెషం పెరిగిన తరగధు స్నేహము గెలుపే తధ్యము
చివరికి స్నెహమే విజయము

మనిషికి మనిషే తొడై నిలిచితే సర్వము సాద్యము
ఇక పై సర్వం సాద్యము
మాయలు మొసము తెలియని మనసున శాంతే నిత్యము
యెప్పుడూ శంతి సౌఖ్యము

నలుగురి మాటలు నమ్మక నీతిన సాగే యొధుడు
యెప్పుడు గెలిచె వీరుడు
తనధని కాధని ఆశలు వీడిన మనిషే ధైవము
ఆతడి మనసే ఆలయము

నీ చిరునవ్వులో

నీ చిరునవ్వులో ఎంతొ హాయిలే
నీ ప్రతి పలుకులో ఏదొ మాయలే
నాకే తెలియని మునుపే యెరుగని
ఆనందాలివే

నీ ప్రతి అడుగులో తొడై సాగనా
నీ ప్రతి ఊసులో నేనే చేరనా
హద్దే ఎరుగని అంతే తెలియని
వాసంతాలివే

నిను చూస్తూనే సాగే వరమే
నిన్నే అడగాలా
నీ తొడుంటూ బ్రతికే క్షణమే
యుగమే కావాలా
నీ కౌగిలిలొ కరిగే వరకు
తపమే చెయ్యాలా
నీ అడుగులలొ అడుగులు వెస్తూ
పయనం సాగాలా

నీ చిరునవ్వులో ఎంతొ హాయిలే
నీ ప్రతి పలుకులో ఏదొ మాయలే
నాకే తెలియని మునుపే యెరుగని
ఆనందాలివే

మాట్లాడాలని ఉన్నా

మాట్లాడాలని ఉన్నా… నే మౌనం గా నిలుచున్నా
నిను చూడాలని ఉన్నా… నే శూన్యంలొ చూస్తున్నా
మనసే కొరుకున్నా, నీకై వేడుకున్నా,
నువ్వే దక్కవన్న నిజమే చెప్పుకున్నా
నే నాలొనే ఆశలన్ని దాచుకున్నా

కలువకి వెన్నెల నచ్చినా
చందమామ అందేనా
కనులకు కలలే చేరినా
తలరాతల గీతను మార్చేనా
ముడి పడి ఉంటే నీతొ నాకే
తడబడే అడుగుల ఈ కథ తీరే
ఇంకోలా ఉండేదే
కన్నీరే వీడేదే

మాట్లాడాలని ఉన్నా… నే మౌనం గా నిలుచున్నా

నిను చూడాలని ఉన్నా… నే శూన్యంలొ చూస్తున్నా
మనసే కొరుకున్నా, నీకై వేడుకున్నా,
నువ్వే దక్కవన్న నిజమే చెప్పుకున్నా
నే నాలొనే ఆశలన్ని దాచుకున్నా