మధుమాసమై వస్తావా

మధుమాసమై వస్తావా
మది రాగం పాడేస్తావా
మధుమాసమై వస్తావా
మది రాగం పాడేస్తావా
మరపురాని మధురొహణాలు చూపిస్తావా
కమ్మని కలలా కలిసొస్తావా
కన్నుల లోనే కొలువుంటావా

మధుమాసమై వస్తావా
మది రాగం పాడేస్తావా
మధుమాసమై వస్తావా
మది రాగం పాడేస్తావా
మరపురాని మధురొహణాలు చూపిస్తావా
కమ్మని కలలా కలిసొస్తావా
కన్నుల లోనే కొలువుంటావా

కలవరమై నా కలలొ వరమై
కమ్మని కలలా సుమషరమై
పరవశమై నా మదికే స్వరమై
పల్లవి పాడిన తీయని మహిమై

మధుమాసమై వస్తావా
మది రాగం పాడేస్తావా
మధుమాసమై వస్తావా
మది రాగం పాడేస్తావా
మరపురాని మధురొహణాలు చూపిస్తావా
కమ్మని కలలా కలిసొస్తావా
కన్నుల లోనే కొలువుంటావా

మది కొరే ఆ జడి వాన

మది కొరే ఆ జడి వాన నీవేనా
నీ తొడుగ కొనసాగేనా కలనైన

నిన్నటి తీయని కల నీవేనా
రేపటి కమ్మని ఆశవేనా
యెప్పటికప్పుడు ఊహలేనా
గుండెల్లో నీ బాసలేనా

మది కొరే ఆ జడి వాన నీవేనా
నీ తొడుగ కొనసాగేనా కలనైన

అలలెగసే సంద్రం తీరుగ
కలలెగసెను నీ ఊసులతొ
అరవిరిసిన పుష్పం తీరుగ
మది మురిసెను నీ చూపుతొ

మది కొరే ఆ జడి వాన నీవేనా
నీ తొడుగ కొనసాగేనా కలనైన

తారల తలుకులు వేదుక వెలుగులు
నే చూసానే నీ రాకతొ
వెన్నెల వేలల వేగం పరుగులు
నే తీసానే నీ ఊహలో

నింగి నేల పాడినా

నింగి నేల పాడినా
కమ్మనైన పాటవా
వెన్నెలింట ఆడినా
అందమైన ఊహవా

నలువైపులా వేనుగానమా
కనుసైఘలా ప్రేమకావ్యమా
చిరుగాలులా సుగందమా
ఇలచేరిన వాసంతమా

కన్నులు సైతం నమ్మని రూపమా
కవితలు సైతం తెలుపని బావమా
వన్నెల చిన్నెల వెలుగుల సంద్రమా
అన్నుల మిన్నుల వలపుల బందమా

మునుపెరుగని సౌందర్యమా
తలపెరుగని ఆనందమా
రవిచూడని నవవర్నమా
ఉలి ఎరుగని తొలిస్వర్నమా

కన్ను మిన్ను కానని
అందమైన స్వప్నమా
నిన్న మొన్న లేధని
వ్యక్తమైన సత్యమా

కనిపిస్తే… కలిసొస్తే…

మల్లీ నీ తలపులు గిల్లే
తుల్లీ ఆ కలలే చేరే
సరి గమ పద నిస రాగాలేవో కవితలు సాగి
తక దిమి తక జను నాట్యాలాయే అడుగులు నావి

ఇక లేవని కనరావని అనుకున్నానే
కల నిజమని కలవరముని కనుగొన్నానే

కనుమరుగై కలతేదొ రేపావు
చిరు వరమై కన్నీటిని తుడిచావు
ఒక మెరుపై మయిమరుపై వెలిగావు
తొలకరివై తొలి చినుకై కురిసావు
మదుమాసపు సిరులెన్నొ తెచ్చావు
మరుమల్లెల పరిమలాలు చల్లావు

కనిపిస్తే కలలొస్తే మురిసే మనసే
నువ్వు కదిలొస్తే కలిసొస్తే అలలా యెగసే

క్షణమైన సహవాసము కొరాను
నాతొనే బ్రతుకంతా అన్నావు
కడ వరకు ఉంటావని చేరావు
చీకటిలొ చిరుదివ్వెలా వెలిగావు
సతకొటి దీపలే చూపవు
కనులెదుట స్వర్గాన్నే నిలిపవు

మల్లీ నీ తలపులు గిల్లే
మరు జన్మలొ నీ తొడే కొరే
సరి గమ పద నిస రాగాలేవో కవితలు సాగి
తక దిమి తక జను నాట్యాలాయే అదుగులు నావి

చెలి కన్నుల కల నేనేనా

చెలి కన్నుల కల నేనేనా
తన నవ్వుల కధ నాదేనా
సిరిమువ్వల చిరు సవ్వడిలో
రాగాలే వినిపించేనా

తెలిపీ తెలుపక మౌనం వీదక
ఆటలు ఆదే నెచ్చెలి
విరిసీ విరియక ప్రణయం మొదలిక
మాయలు చాలే ప్రేయసి

కురిసీ కురవక మెఘం కదలక
దారే ఎరుగక నిలిచితీ
తొడూ నీడగ నాతొ ఉండక
పంతం యెందుకే ప్రేయసి

అందీ అందక అందం అందేనా
వెంటనే వీడి పొయేనా
అంటీ అంటక బందం వేసెనా
కలతే నింపీ పొయేనా

చెలి నీ కన్నుల కల నేనేనా
చిరునవ్వుల కధ మనదేనా
సిరిమువ్వల చిరు సవ్వడిలో
రాగాలే వినిపించేనా

ఈ క్షణమే

ఈ క్షణమే నా మనసే
కొరేనే నిన్నే
ఈ క్షణమే నా మనసే
కొరేనే నిన్నే
కలనైనా నా వయసే
వలచేనే నిన్నే
కలనైనా నా వయసే
వలచేనే నిన్నే

మౌనంగా దరి చేరాలే
మౌనాలే ఇక వీడాలే
రాగం ప్రేమని మనమే
రాగం ప్రేమని మనమే
పాడాలే ఈవేలే
పాడాలే ఈవేలే

కనుసైఘలు ఇక చాలే
తొలి పలుకులు కదలాలే
కనుసైఘలు ఇక చాలే
తొలి పలుకులు కదలాలే
నా వైపుగ వీచేనే
నీ గాలే
నా వైపుగ వీచేనే
నీ గాలే
ఇకపైన రావాలే
ఇకనైన రావాలే
మన కథలొ మలుపేదో
మన కథలొ మలుపేదో
వలపుల పాటే పాడాలే

ఈ క్షణమే నా మనసే
కొరేనే నిన్నే
ఈ క్షణమే నా మనసే
కొరేనే నిన్నే
కలనైనా నా వయసే
వలచేనే నిన్నే
కలనైనా నా వయసే
వలచేనే నిన్నే

ఆకాశం ఆ మేఘం

ఆకాశం ఆ మేఘం
ఈ వేల నీ కోసం
వానల్లే చేరేనిలా

ఏమైన ఏమైన
ఓ మైన ఈ వేల
నవ్వల్లే చేరాలిలా

ఆకాశం ఆ మేఘం
ఈ వేల నీ కోసం
వానల్లే చేరేనిలా

ఏమైన ఏమైన
ఓ మైన ఈ వేల
నవ్వల్లే చేరాలిలా

నీ కోసమే…నీ కోసమే
సంగీతమై…సెలయేరు పారేనిలా

చిలకమ్మ రాగాలు నీ కోసమే
చిరుగాలి పవనాలు నీ కోసమే

చిలకమ్మ రాగాలు నీ కోసమే
చిరుగాలి పవనాలు నీ కోసమే

నీ కోసమే…నీ కోసమే…
నీ కోసమే

పూల జల్లే పూల జల్లే
కురిపించే నీ నవ్వులే
తేనె ముల్లై తేనె ముల్లై
గుచ్చేనే నీ మాటలే

పూల జల్లే పూల జల్లే
కురిపించే నీ నవ్వులే
తేనె ముల్లై తేనె ముల్లై
గుచ్చేనే నీ మాటలే

దొచేనే కొనచూపులే
దొచేనే కొనచూపులే
దొచేనే నా మనసే
దొచేనే
చూపేనే తొలి కలలే
దొచేనే నా మనసే
చూపేనే తొలి కలలే

నీవే కల అని నీవే కలవని

నీవే కల అని నీవే కలవని
నమ్మని కనులు ఇవే
నీవే కల అని నీవే కలవని
నమ్మని కనులు ఇవే
నీవే ఆశని నీవే శ్వాసని
పాడే వయసు ఇదే
నీవే ఆశని నీవే శ్వాసని
పాడే వయసు ఇదే
నీ కన్నుల్లొ నేనే కలనైపొనా
నీ కన్నుల్లొ నేనే కలనైపొనా
నా ఊహల్లొ నీవే నా ఊహల్లొ నీవే
వెన్నెలవై రావే

కడ దాక నే నీ తొడే ఉంటానంటున్నా
చితి కైన నే నీ వెంటే వస్తానంటున్నా
ఆకాశం లొ మేఘం ఏదో పలికేనా మరి నీ కొసం
ప్రేమ నీవని ప్రేమ నీవని
మురిసే మదికే ఏదో
తెలియని ఆనందం పంచావే పంచావే

నీవే కల అని నీవే కలవని
నమ్మని కనులు ఇవే
నీవే కల అని నీవే కలవని
నమ్మని కనులు ఇవే
నీవే ఆశని నీవే శ్వాసని
పాడే వయసు ఇదే
నీవే ఆశని నీవే శ్వాసని
పాడే వయసు ఇదే
నీ కన్నుల్లొ నేనే కలనైపొనా
నీ కన్నుల్లొ నేనే కలనైపొనా
నా ఊహల్లొ నీవే నా ఊహల్లొ నీవే
వెన్నెలవై రావే

చెలి మేఘమా

చెలి మేఘమా చెలి మేఘమా
చెలిమే సుమా చెలిమే సుమా
చెలి మేఘమా చెలి మేఘమా
నీ ఊసులే నాలో
చెలి మెఘమా చెలి మెఘమా
నీ ఊసులే నాలో
చెలిమే సుమా చెలిమే సుమా
మది కొరెనే నీతో
చెలిమే సుమా చెలిమే సుమా
మది కొరినే నీతో
ప్రియ గానమా…అనురాగమా
ప్రియ గానమా…అనురాగమా
దరి చేరుమా…నా చైత్రమా
చెలి మెఘమా…చెలిమే సుమా
జడి వాన జాడ తెలిసింది నేడే నా దరికి చేరవే ఒహ్ చెలియా
మనసైన తొడు కొరింది ఈడు నా జతగ రావే నువ్ ఒహ్ సఖియా
జడి వాన జాడలొనే మది కొరుకున్న తొడే
నువు చేరగానే వయసే చెలరేగిపొదా
శ్రుతిమించి పాడినా రాగమే
శ్రుతిమించి పాడినా రాగమే
మన ప్రేమే

చెలి మేఘమా చెలి మేఘమా

చెలిమే సుమా చెలిమే సుమా

మౌనాలన్నీ రాగాలై

ఔనా నిజమా…ప్రేమా
నీవే వరమా…ప్రేమా

మౌనాలన్నీ రాగాలై నేడే పలికేనే
ఆనందాలే అవధులు ధాటి నేడే పాడేనే
కల కాదే ఈ ప్రేమా
పరవశమే లేమ్మా
చినుకల్లే చేరేనా
వరదల్లే ముంచేనా
ఈ ప్రేమా…ఈ ప్రేమా…ఈ ప్రేమా

మెఘం మురిసీ చేరే
చినుకై కురిసే నేడే
వలపే వరమాయే
వయసే భరువాయే
మన కోసం…మన కోసం

మొదలయ్యింధే తీయగ ప్రేమా
స్వరమయ్యిందే హాయిగ ప్రేమా
ఈ పూటా…ఈ పూటా…ఈ పూటా..ఈ పూటా
యెప్పుడూ యెరుగని హాయే
నేడే మన వశమాయే
కలతే చెదిరేనే
కలలే యెగసేనే
ఈ వేళా…ఈ వేళా

మౌనాలన్నీ రాగాలై నేడే పలికేనే
ఆనందాలే అవధులు ధాటి నేడే పాడేనే
కల కాదే ఈ ప్రేమా
పరవశమే లేమ్మా
చినుకల్లే చేరేనా
వరదల్లే ముంచేనా
ఈ ప్రేమా…ఈ ప్రేమా…ఈ ప్రేమా