సెలవిక కలలకే

సెలవిక కలలకే
ఆశల అలలకే
మునుపెప్పుడో అనుకున్నానో ఏమో
ఈ క్షణమే కథ మారిందో ఏమో
తెలిసి తెలిసి వలయాలే మధి కొరితే అది నేరమేగా
ఎగసి ఎగసి విరహాలే ధరి చేరితే అతి ఘోరమేగా

నీడైనా నను వీడేనే చీకటిలో
నీ తలపే వీడనిదే ప్రతి క్షణము
జాడైనా ఎరుగని ఈ హృదయంలో
తొలి కొరికలే చేసేనే కొలాహలము
జరిగిన కథనే మరువమని
కదలాల్సినవి ఇక మలుపులని
వేడినా వినదే మనసే
ఆశలే వీడదే మనసే

ప్రాయలా తొలి శాపాలా వేదనలో
అభిమానాలా అనుమానాలా సంఘర్షణ
విధి వ్రాతే వంచించే పయనంలో
సోకాలా తుది రాగాల ఆకర్షణ
వలపుల కలలే తీరవని
వరముల ఘడియలే చేరవని
వేడినా వినదే మనసే
ఆశలే వీడదే మనసే