వేవేళ తారలు చూసా

వేవేళ తారలు చూసా
వేడుకలాంటి నిన్నే చేరా
కమ్మని కలలా కథలే వ్రాసా
నమ్మని మనసుకి హాయిని చూపా
నీవల్లే ఆనందం నీవల్లే ఈ సమయం
నీవల్లే అధ్బుతం నీవల్లే సంబరం

నను నేను మరిచే తీరుగ
యేదొ మాయని చేసావే
నువ్వే నేననుకుంటూ సాగే
తీయని కవితై సాగావే
వరమో ఇది తీయని అనుభవమో
విధి రాతని మార్చే పరవశమే

కన్నీరే తుడిచే హాయిగ
కను రెప్పల మాటున చేరావే
మునుపెన్నడు తెలియని వెలుగే
నా కంటికి చూపావే
కలవో నా ప్రియమైన తొలి కథవో
కలకాని ఆనందాల కల్పనవో

వేవేళ తారలు చూసా
వేడుకలాంటి నిన్నే చేరా
కమ్మని కలలా కథలే వ్రాసా
నమ్మని మనసుకి హాయిని చూపా
నీవల్లే ఆనందం నీవల్లే ఈ సమయం
నీవల్లే అధ్బుతం నీవల్లే సంబరం