లేవు కదా ఇక రావు కదా

నేరం నా కల్లదే నిను చూడగా
దొషం నా కలలదే నిను కొరగా
నేరం నా వయసుదే నిను కలవగా
పాపం నా మనసుదే నిను తలవగా

లేవు కదా ఇక రావు కదా
నా తలపులనే విడి పొవు కదా
ప్రేమ కధ ఇక లేదు కదా
తొలి వలపులకే వీడ్కోలు సదా

ఘోరం నా పయనమే నిను వీడాక
శాపం నా కధనమే నువు తొలిగాక
ఘోరం విధి వైణమే ఈ తీరుగా
శాపం మన కలయికే విరహాలుగా

లేవు కదా ఇక రావు కదా
నా తలపులనే విడి పొవు కదా
ప్రేమ కధ ఇక లేదు కదా
తొలి వలపులకే వీడ్కోలు సదా