లేదనుకున్నా నీ ప్రేమా

లేదనుకున్నా నీ ప్రేమా
రావనుకున్నా ఇక పైనా
కనుమరుగైనా నా ఆశా
మల్లి కలలే చూసా
వెన్నెల వేలలో
వేదనే వీడనా
నీ పిలుపే మలుకొలుపని
తొలి వలపుకి ఇది గెలుపని

గల గల వీచే గాలిపాటా
జల జల పారే సెలయేటి ఆటా
అందంగా మధి దొచెనంటా
ఆనందం చవి చూపెనంటా
నీ పలుకే వింటే
వేకువే విరిసనెంటా
మేఘమే ధరి చేరి
హరివిల్లులా విరిసేనా

లేదనుకున్నా నీ ప్రేమా
రావనుకున్నా ఇక పైనా
కనుమరుగైనా నా ఆశా
మల్లి కలలే చూసా
వెన్నెల వేలలో
వేదనే వీడనా
నీ పిలుపే మలుకొలుపని
తొలి వలపుకి ఇది గెలుపని