యెవరో కలలన్ని

యెవరో కలలన్ని నమ్మితే
నీకై కలలని కంటే
అబద్దాలతో నిన్నె చేరితే
నిజముగా జీవితంలో నిన్నె కొరితే
తీయని ఈ ప్రేమా
అర్ధం కాని అనుభవమా

తొలకరి జల్లే ఈ ప్రేమా
మనసుల హరివిల్లే ఈ ప్రేమా
విరిసిన పువ్వల్లే ఈ ప్రేమా
కలలని తీర్చేనా
కథలని మార్చేనే
రేయి పగలు తీపి వెన్నెలలు చూపెనే
వెండి వానలో మనసుని తడిపేనే
మండుటెండలో చల్లని హాయిని చేర్చేనే
యెడారిలో సాగరాన్ని తీసుకొచ్చెనే

యెవరో కలలన్ని నమ్మితే
నీకై కలలని కంటే
అబద్దాలతో నిన్నె చేరితే
నిజముగా జీవితంలో నిన్నె కొరితే
తీయని ఈ ప్రేమా
అర్ధం కాని అనుభవమా