పెదవే దాటదు

పెదవే దాటదు ఓ మాటే
మధిలో ఆగదు ఓ ఆశే
పరుగులు తీసెను నా వయసే
నిన్ను చూసకా నీ దరి చేరాకా
ఆపేదెలా మనసుని
మరిచేదెల కలలని
చేరేదెల కౌగిలిని
కలిపేదెల మన కథలని

వాకిట విరిసిన పువ్వై రావా
వేకువ వేలల వెలుగై రావా
వెన్నెలలో తొలి కలలే నీవా
నమ్మని హాయిని చర్చే వరమా
తీయని కవితని పలికే స్వరమా
వలపై వరదై నను ముంచేయ్యవా
మనసే మరిచేలా బ్రతుకుని మార్చేయవా

పెదవే దాటదు ఓ మాటే
మధిలో ఆగదు ఓ ఆశే
పరుగులు తీసెను నా వయసే
నిన్ను చూసకా నీ దరి చేరాకా
ఆపేదెలా మనసుని
మరిచేదెల కలలని
చేరేదెల కౌగిలిని
కలిపేదెల మన కథలని