పిలుపే వింటున్నా

పిలుపే వింటున్నా
ఇది నిజమేనా
కలలే కంటున్నా
కలవరమేనా
నీతో ఉన్నానా
నేనే ఇకలేనా
మనమైపొయాకా
మనసే మురిసేనా
పిలుపే వింటున్నా
ఇది నిజమేనా

నీడై తోడై నువ్వుండగా
కదిలే కాలం ఓ పండుగా
వేడుక మనదై వేదిక మనసై
వలుపే గెలుపై సాగాలిలా
తీయని మలుపై చేరిన పిలుపై
కమ్మని తలపై మ్రొగాలిలా
పిలుపే వింటున్నా
ఇది నిజమేనా

చినుకై మెరుపై కురిసేనిలా
వరదై నన్నే ముంచేనిలా
మాయని మమతై తీయని ఘటనై
పలుకే వరమే వినిపించదా
తీరని కలలే తీరిన క్షణమై
మీటిన లయవై కొన్సాగదా
పిలుపే వింటున్నా
ఇది నిజమేనా