నీ తొలి కలలో

ఎంత దూరం
నీ పిలుపై
ఎంత కాలం
అని వేచుండాలే
నా మధిలో
నా కలలో
నీవే వొచ్చి వేదించావే
నా ప్రాణం నీదే నీకది తెలుసు గా
నీ తొలి కలలో
నే కనిపించి కవ్వించలేదా
నీ తొలి కలలో
నే కనిపించి కవ్వించలేదా
ఆ కలనే నువు నిజమే
చేసి చెంత చేరవా

వెతికే ప్రతి వైపు
మిగిల్చేనే వగపే నాకు
పలికే ప్రతి పలుకు
పిలిచెనే పేరే నీది
నా కన్నీరిదే నీ కోసమే
రాగమాలపించే
నా చిగురాసలే వేసారిలా
విరహాలాయెనే
నే కను మూసినా కను తెరిచినా
నీ గ్న్యాపకం వేదించెనే

నీ తొలి కలలో
నే కనిపించి కవ్వించలేదా
నీ తొలి కలలో
నే కనిపించి కవ్వించలేదా
ఆ కలనే నువు నిజమే
చేసి చెంత చేరవా