నీవనుకుంటే కలగని ఉంటే

నీవనుకుంటే కలగని ఉంటే
అది జరగాలంటు వ్రాసుందా
కొరికలుంటే కొరుతు ఉంటే
అన్నీ తీరే వీలుందా
జరిగేదేదైనా అంతా మంచికని
ముందుకు సాగటమే చాల మంచి పని

ఆశల అలలు ఊరిస్తూనే
కొర్కెల కలలు వెదిస్తూనే
జీవితమంతా గడిచేనే
కాలమంతా కదిలేనే
వేదన విడిచీ
ముందుకు కదిలి
సాదించాలి
పురొగతికై
పయనించాలి

నీవనుకుంటే కలగని ఉంటే
అది జరగాలంటు వ్రాసుందా
కొరికలుంటే కొరుతు ఉంటే
అన్నీ తీరే వీలుందా
జరిగేదేదైనా అంతా మంచికని
ముందుకు సాగటమే చాల మంచి పని