తొలి వెలుగే

తొలి వెలుగే విరిసిందే
చిగురాశే రేపిందే
చిరు జల్లై చేఇందే
ఉప్పెనలా యెగసిందే
నీవేలే ప్రేమా…నీవేలే
నీవేలే…
కలలో చేరి మురిపించావే
నిజమై నా దరికి చేరాలే

కదిలే కాలం మార్చని ఆశే
విరిసే పువ్వై పెరిగే ప్రేమే
మనసుంటే బాదే మిగిలేనా
కలలంటే కలతే రేగేనా
తొలి వలపులలొ మలుపేదీ
కన్నెటిని తుడిచేనా
తొలి కిరణాలలొ తపనేదీ
తలరాతని మార్చేనా

కురిసే మేఘం చూపని హాయే
తడిసే పెదవే పాదే పాటే
తోడుంటే లోకం మరిచేనా
వెంటుంటే సోకం వీడేనా
సిరి సిరి మువ్వల సవ్వడేది
నాట్యాన్ని ఆపేనా
విరిసే నవ్వుల తలపేదో
నాలో బాదని తీర్చేనా

తొలి వెలుగే విరిసిందే
చిగురాశే రేపిందే
చిరు జల్లై చేఇందే
ఉప్పెనలా యెగసిందే
నీవేలే ప్రేమా…నీవేలే
నీవేలే…
కలలో చేరి మురిపించావే