తొలిచూపులో

తొలిచూపులో
చిరునవ్వులో
కనుసైఘలో
తడబాటులో
యెమయ్యిందిలా నా గుందెలో
నీకోసమే కదిలిందిలా

నీ వైపుగా సాగిందిలే
నా ఊహలా
నీ నీదగా నదిచిందిలే
నా ఆశలా

కలవరమే ఈ ప్రేమా
పరవశమే ఈ ప్రేమా
మనసంతా మధురంగా
నిండిందే ఈ ప్రేమా
మునుపెప్పుడూ లేనంత
సంతోషం ఈ ప్రేమా
అసలెవరూ కననంత
అధ్బుతమే ఈ ప్రేమా

జడివానలో
చిరుగాలిలో
చిగురాకులో
సిరిమల్లెలో
ఆ మేఘమే ఈనాడిలా
ప్రియ గానమై కురిసిందిలే

నవలోకమే చూపిందిలే
హరివిల్లులా
తొలి చీకటే తరిమిందిలే
సిరివెన్నెలా

కలవరమే ఈ ప్రేమా
పరవశమే ఈ ప్రేమా
మనసంతా మధురంగా
నిండిందే ఈ ప్రేమా
మునుపెప్పుడూ లేనంత
సంతోషం ఈ ప్రేమా
అసలెవరూ కననంత
అధ్బుతమే ఈ ప్రేమా