తీయని జ్ఞ్యాపకం

తీయని జ్ఞ్యాపకం
తీరని స్వప్నమే
వీడి పోతున్నానిలా
హాయిగా నువ్వుండాలిలా
చిరునవ్వుతో వెల్లిపోనా
బాధ నాలోనే దాచుకోనా
నేస్తమా…తొలి స్వప్నమా

వీడలేకున్నా…వీడిపోతున్నా
నిన్నే కొరే ఆశలన్ని నాలోనే దాచుకున్నా
నీ గుర్తులన్ని మరిచేలా నన్నే మార్చుకున్నా
మరిచిపొగలనా…విడిచిపోగలనా
నువ్వులేకనే…బ్రతికిమనగలనా
వీడలేకున్నా…వీడిపోతున్నా
నేస్తమా…తొలి స్వప్నమా

నవ్వుతు ఉన్నా…కన్నీఅరి ఉన్నా
ఆగక యెగసె బాధలన్ని నాలోనే దాచుకున్నా
వేరే కలలను కనే తీరుగ నన్నే మార్చుకున్నా
కలలు కనగలనా…నువ్వు లేఅన్నట్టివి
అసలు కదలగలనా…నీ తోడు లేకున్నచో
నవ్వుతు ఉన్నా…కన్నీఅరి ఉన్నా
నేస్తమా…తొలి స్వప్నమా