తానెవరో తెలియదుగా

తానెవరో తెలియదుగా
మనసంతా దోచెనిలా
ఇదివరకు ఎరగనుగా
పులకింతా విరిసేనిలా
తనవల్లే తెలిసాకా
తనవరకు పోలేకా
మధిలోని ఈ మాటా
తనచెవిన వెయలేకా
మధురంగా ఈ బాద
నాలోనే తొలి గాద

చూస్తూనే ఉండాలని అనిపిస్తుంది
నీ చెంతకు చేరాలని మధి కోరింది
నా ప్రేమని తెలిపి నీ వొడిలొ ఒదిగి
లోకాన్నే మరిచి కౌగిలిలో మురిసి
తొలికలలే తీర్చుకోవాలే
వేడుకలే జరుపుకోవాలే

నీ నీడై కదలాలని అనిపిస్తుంది
మన జాడే ప్రెమే అని తెలిసొస్తుంది
నీ కనుల కలనై నా యదలో మెరుపై
కలకాలం మనమై ఎనలేని వరమై
అలలాగే ఎగసే విధివ్రాతే కలిసే
వాసంతం దరికిచేరాలే
ఆనందం మనదే కావాలే