తపన తెలిసి

తపన తెలిసి
మదన పెడితే
ప్రేమ కాదే
కలలు చూపి
మాయమయితే
నేరమేలే
చిలిపి నవ్వే రువ్వకే
వలపు పాటే పాడకే
మనసు దోచి పోవొద్దే

ఆగమన్నా ఆగదే ఆశ నాదే
తప్పు అన్నా తప్పదే వయసు బాదే
మేఘమాలా చూడేలేక
మౌనగీతం వీడలేక
రగిలె నాలో కోరికేదో
కదల లేని గాద నేడే

వేడుకున్నా చేరదే తోడు నీదే
వేదనైనా వీడదే నీడ లాగే
చెంత చేరి చెప్పలేకా
గుండెలోనే దాచలేకా
ఎగసే నాలో విరహమేదో
కడలి లాంటి కథనమేదో

తపన తెలిసి
మదన పెడితే
ప్రేమ కాదే
కలలు చూపి
మాయమయితే
నేరమేలే
చిలిపి నవ్వే రువ్వకే
వలపు పాటే పాడకే
మనసు దోచి పోవొద్దే