చెలి మేఘమా

చెలి మేఘమా చెలి మేఘమా
చెలిమే సుమా చెలిమే సుమా
చెలి మేఘమా చెలి మేఘమా
నీ ఊసులే నాలో
చెలి మెఘమా చెలి మెఘమా
నీ ఊసులే నాలో
చెలిమే సుమా చెలిమే సుమా
మది కొరెనే నీతో
చెలిమే సుమా చెలిమే సుమా
మది కొరినే నీతో
ప్రియ గానమా…అనురాగమా
ప్రియ గానమా…అనురాగమా
దరి చేరుమా…నా చైత్రమా
చెలి మెఘమా…చెలిమే సుమా
జడి వాన జాడ తెలిసింది నేడే నా దరికి చేరవే ఒహ్ చెలియా
మనసైన తొడు కొరింది ఈడు నా జతగ రావే నువ్ ఒహ్ సఖియా
జడి వాన జాడలొనే మది కొరుకున్న తొడే
నువు చేరగానే వయసే చెలరేగిపొదా
శ్రుతిమించి పాడినా రాగమే
శ్రుతిమించి పాడినా రాగమే
మన ప్రేమే

చెలి మేఘమా చెలి మేఘమా

చెలిమే సుమా చెలిమే సుమా

Leave a Reply