కావాలంటే

కావాలంటే చెంతకు రానా
నువ్వొద్దంటే వెల్లి పోనా
పువ్వై నువ్వే నవ్వే వేళ
మధి నమ్మని ఆనంధం
ఒక్కసారిగ నాకే సొంథం
చినుకే నాపై కురిసే వేళ
నిన్నె కొరెను అనుబంధం
వలపుల తొలి వాసంతం

నిన్నా మొన్నా కొరుకున్నది
నిన్నే నిన్నే
నేడు రేపు నమ్ముకున్నది
నిన్నే నిన్నే
ప్రేమించినా ద్వేషించినా
నువ్వౌనన్నా కాదన్నా
మధి కొరేధి
నిన్నే నిన్నే

కావాలంటే చెంతకు రానా
నువ్వొద్దంటే వెల్లి పోనా
పువ్వై నువ్వే నవ్వే వేళ
మధి నమ్మని ఆనంధం
ఒక్కసారిగ నాకే సొంథం
చినుకే నాపై కురిసే వేళ
నిన్నె కొరెను అనుబంధం
వలపుల తొలి వాసంతం