కల నేడే వరం లాగా

కల నేడే వరం లాగా
నన్నే చేరే స్వరం లాగా
ఆకాశం లో మేఘం లాగా
మేఘం వెంటా విల్లే రాగా
మనసుకే తెలియని
మధురమే నేడిలా
నేలపై ఒదిగెనా
కలతలే మాపేనా

పిలుపులో పలుకులో
వలుపులో గెలుపులో
నమ్మనీ తలపులో
చేరెనా హాయిదే
చేసెనా మాయిదే
ఇచ్చిన మాటలో
చూపిన బాటలో
వేడుక వేలలో
వేకువ వెలుగులో
మారిన కథలివే
మార్చిన కలలివే

కల నేడే వరం లాగా
నన్నే చేరే స్వరం లాగా
ఆకాశం లో మేఘం లాగా
మేఘం వెంటా విల్లే రాగా
మనసుకే తెలియని
మధురమే నేడిలా
నేలపై ఒదిగెనా
కలతలే మాపేనా