కల అనుకొనా నిజమనుకొనా

కల అనుకొనా నిజమనుకొనా ఈ వేలలో నీ థోడులో
వలపనుకొనా లేక వరమనుకొనా ఈ హాయిలో నీ జొరులో

చొస్తూ ఉండగా నన్ను మార్చావు
నేనే నమ్మని నన్నే చూపావు

నేనే యెరుగని నన్నే చూసవు
నాకే తెలియని కలలే రేపావు

ఏదొ తీయని మాయని దాచావు
నాపై ఏదొ మత్తుని జల్లావు

పిలుపనుకొనా గెలుపనుకొనా నీ పలుకులో కనుసైఘలో
స్వరమనుకొనా లేక లయ అనుకొనా నీ పాటలొ ప్రతి మాటలో

మలుపనుకొనా మరుపనుకొనా ఈ బాదలొ తీపి చేదులొ
సిరులనుకొనా లేక మనులనుకొనా నీ నవ్వులొ ముత్యాలలొ

కల అనుకొనా నిజమనుకొనా ఈ వేలలో నీ థోడులో
వలపనుకొనా లేక వరమనుకొనా ఈ హాయిలో నీ జొరులో

చొస్తూ ఉండగా నన్ను మార్చావు
నేనే నమ్మని నన్నే చూపావు