కనుసైఘల కావ్యము

కనుసైఘల కావ్యము రాయనా
కొన చూపుల గేయము పాదనా
చిరునవ్వుతొ భావము తెలుపనా
కొనగొటితొ చిత్రము దిద్దనా

మాటే దాటని మనసిది
ధైర్యము చాలని వయసిది
కొరిక ఆగని వేలలొ, ఆసలు తీరని బాదలొ
సతమతమౌతూ, కలవరపడుతూ
కడలిని మదిలొ దాచుకోన
కలలని నీతొ పంచుకొన

తొలి చూపుల దారులు మార్చనా
హొలి వలపుకి తలుపులు తెరవనా
అన కధలొ మలుపులు తిప్పనా
నీ జతలొ పెదవే మెధపనా

కనుసైఘల కావ్యము రాయనా
కొన చూపుల గేయము పాదనా
చిరునవ్వుతొ భావము తెలుపనా
కొనగొటితొ చిత్రము దిద్దనా