కనులకు వెలుగులా

కనులకు వెలుగులా
పెదవికి మాటలా
గుండెలో హాయిలా
నమ్మని ఆశలా
తీరిన కొరికలా
వలపుల పెన్నిధిలా
వరముల సిరిజల్లులా
మనసుకి మధురంలా
ధరి చేరావే
నా కథ మార్చావే

తీయని గేయంలా
తేనెల కావ్యంలా
దోచిన మధురిమలా
మార్చిన జీవితంలా
వాలిన హరివిల్లులా
విరిసిన పూవనంలా
మురిసిన యెవ్వనంలా
కలిసిన కలవరంలా
ధరి చేరావే
నా కథ మార్చావే

కనులకు వెలుగులా
పెదవికి మాటలా
గుండెలో హాయిలా
నమ్మని ఆశలా
తీరిన కొరికలా
వలపుల పెన్నిధిలా
వరముల సిరిజల్లులా
మనసుకి మధురంలా
ధరి చేరావే
నా కథ మార్చావే