కనిపిస్తే… కలిసొస్తే…

మల్లీ నీ తలపులు గిల్లే
తుల్లీ ఆ కలలే చేరే
సరి గమ పద నిస రాగాలేవో కవితలు సాగి
తక దిమి తక జను నాట్యాలాయే అడుగులు నావి

ఇక లేవని కనరావని అనుకున్నానే
కల నిజమని కలవరముని కనుగొన్నానే

కనుమరుగై కలతేదొ రేపావు
చిరు వరమై కన్నీటిని తుడిచావు
ఒక మెరుపై మయిమరుపై వెలిగావు
తొలకరివై తొలి చినుకై కురిసావు
మదుమాసపు సిరులెన్నొ తెచ్చావు
మరుమల్లెల పరిమలాలు చల్లావు

కనిపిస్తే కలలొస్తే మురిసే మనసే
నువ్వు కదిలొస్తే కలిసొస్తే అలలా యెగసే

క్షణమైన సహవాసము కొరాను
నాతొనే బ్రతుకంతా అన్నావు
కడ వరకు ఉంటావని చేరావు
చీకటిలొ చిరుదివ్వెలా వెలిగావు
సతకొటి దీపలే చూపవు
కనులెదుట స్వర్గాన్నే నిలిపవు

మల్లీ నీ తలపులు గిల్లే
మరు జన్మలొ నీ తొడే కొరే
సరి గమ పద నిస రాగాలేవో కవితలు సాగి
తక దిమి తక జను నాట్యాలాయే అదుగులు నావి