కథ కదిలే

కథ కదిలే
తెలిసేనా నేస్తం
కథ కదిలే
తెలిసేన నేస్తం
తలరాతే మార్చిందే ప్రేమ
తొలి కలలే చూపిందే ప్రేమ
పలుకులలొ చేరిందే ప్రేమ
అడుగులలో కలిసిందే ప్రేమ

వరమో ఇది విషమో ఇది
అడుగేయగా తెలిసేనని
కలయో ఇది కలతో ఇది
కలిస్తే కదా తెలిసేనిది
వశమో ఇది విరహమో ఇది
ప్రేమిస్తే కదా తెలిసేనిది
ఉరికే ఆశల వేగం తరిగే వేళకి
కోరికలన్ని రెక్కలు కట్టుకి పొయే వేళకి
కలిసుండాలని కొరేనో
కొత్తాశలకై కదిలేనో
యెప్పటికి నీజతగా నిలిచేనో

కథ కదిలే
తెలిసేనా నేస్తం
కథ కదిలే
తెలిసేన నేస్తం
తలరాతే మార్చిందే ప్రేమ
తొలి కలలే చూపిందే ప్రేమ
పలుకులలొ చేరిందే ప్రేమ
అడుగులలో కలిసిందే ప్రేమ