ఒక మాట

ఒక మాట…ఒక చూపు
చిగురాస రేపదా
ఒక ఊశే…ఒక శ్వాసే
తలరాతే మార్చదా
లోకాలే మరిచేలా
ఆనందం చేరేనా
తొలి వెలుగే నింపేనా

కన్నులు నమ్మని స్వప్నాలే
కమ్మని కథలా రాగాలే
పలికించే పసిడి పలుకులు
విరబూసే చిలిపి నవ్వులు
తెరచాటు నుంచి
మన ఎధురుకొచ్చే
స్వర్గాలే

ఒక మాట…ఒక చూపు
చిగురాస రేపదా
ఒక ఊశే…ఒక శ్వాసే
తలరాతే మార్చదా
లోకాలే మరిచేలా
ఆనందం చేరేనా
తొలి వెలుగే నింపేనా