ఎందుకో గుండెలో

ఎందుకో గుండెలో
కలతే నేడే
ఎప్పుడు లేనిడి
వేదనే నేడే
ఆగిపోమన్నా ఆశలే వినవే
వీడిపోమన్నా విరహమే వీడదే
శాపమో భారమో నాలో
మారని గాదిదే నాదే

మేఘమే లేదనీ
మౌనమే పాడనే
జల్లులో హాయదే
హృదయం కోరనే
వేదనే నన్నిలా
చీకటై కమ్మనే
కోరితే మారునా
సోకమే తీరునా
వేడితే నేస్తమా
చెంతకే చేరునా
ఎందుకో ఎందుకో గుండెలో కలతే
ఎప్పుడు ఎప్పుడు లేనిది వేదనే

ఎందుకో గుండెలో
కలతే నేడే
ఎప్పుడు లేనిడి
వేదనే నేడే
ఆగిపోమన్నా ఆశలే వినవే
వీడిపోమన్నా విరహమే వీడదే
శాపమో భారమో నాలో
మారని గాదిదే నాదే