ఈ స్నేహమే

ఈ స్నేహమే జీవితాన్ని మల్లి చూపించెనే
నీ స్నేహమే జీవితాన్ని నాకై మార్చెనే
ప్రేమో యెమో అనిపించేలా…ఎన్నొ కలలని చూపించెనే

నిను కలిసిన తరువాత నమ్మ లేకున్నా
ముందున్నది నేనేనా అని
నివి చేరిన తరువాత మారి పోతున్నా
లేదన్నది బాదేనా అని
నవరాగలెన్నొ పలించింధి నీ స్నేహమే
తొలివేడుకలేవొ జరిపించింధి ఈ మేఘమే

ఈ స్నేహమే జీవితాన్ని మల్లి చూపించెనే
నీ స్నేహమే జీవితాన్ని నాకై మార్చెనే
ప్రేమో యెమో అనిపించేలా…ఎన్నొ కలలని చూపించెనే