ఈ దూరం

ఈ దూరం
తరిగేనా
ఈ భారం
తీరేనా
తరగకపొతే నే బ్రతికేదెలా
తీరకపొతే నే సాగేదెలా

దైవ సాశనమో యేమో
విరహభారమే అతి గోరం
వింత అనుభవమో యెమో
చెలియదూరమే అతి కష్టం
కలువలు విచ్చే ఊసే లేదా
వెన్నెల చేరే వేళే లేదా
నిషి లో మధి కదిలే
కలతే నా జత నిలిచే
వలపే ఒక విషమై మిగిలే
వయసే ఇక వేదన చెందే

పాప పరిహారమో యేమో
వొంటరి పయనం అతి దారుణం
యెవరి సాపమో ఇది యేమో
నవ్వు కరూవె ఈ సమయం
చెలియని చూసే జాడే లేక
తననే మరిచే మనసే లేక
వ్యధ తో మధి రగిలే
వలయమై కథ కదిలే
వలపే ఒక విషమై మిగిలే
వయసే ఇక వేదన చెందే

ఈ దూరం
తరిగేనా
ఈ భారం
తీరేనా
తరగకపొతే నే బ్రతికేదెలా
తీరకపొతే నే సాగేదెలా