ఈ క్షణమున నాలోనా

ఈ క్షణమున నాలోనా
యెప్పుడెరుగని పులకింతా
నువ్వు చేరిన వైణానా
వలపన్న కవ్వింతా
మౌనానా రేగిన ఆశలు
ఆకశానే అందెనే
చూపులు చూపులు కలిసే వేలే
తీయని మథ్థే మనసులు చేరే
ఇధివరకెరుగని ప్రణయం పొంగే

యే కలల రూపమో
ఈ వలపుల బంధము
యే తలపు మైఖమో
ఈ తీయని పయనము
కడలి లో అలలని
మధిలొ కలలని
ఒక్క సారి గా నింగికి చేర్చే
అద్భుతమైన అనుభవము

యే తపన ఫలితమో
ఈ వేళ నేస్తము
యే చిలిపి రాగమో
సరికొత్త సంగీతము
తారల జిలుగుని
వేకువ వెలుగుని
ఒక్క సారి గా కంటికి చూపే
వేడుకైనదీ జీవితము

ఈ క్షణమున నాలోనా
యెప్పుడెరుగని పులకింతా
నువ్వు చేరిన వైణానా
వలపన్న కవ్వింతా
మౌనానా రేగిన ఆశలు
ఆకశానే అందెనే
చూపులు చూపులు కలిసే వేలే
తీయని మథ్థే మనసులు చేరే
ఇధివరకెరుగని ప్రణయం పొంగే