ఆకాశంలో సాగింది ఆశే

ఆకాశంలో సాగింది ఆశే
హద్దే లేనంతగా
ఆరాటంతో చెలరేగింది నేడే
అంతే లేనట్టుగా

మధిలో మధురాల రాగం
కలలో కమనీయ తాలం
విరిసే మధువనిలో పయనం
అలుపెరుగని హాయేదో సొంతం

ఈ జీవితం ప్రియమైనదీ
ఈ వైణమే వరమైనదీ
ఈ నాడిలా నిజమైనదీ
ఏనాటిదో కల తీయనిదీ
తొలి ప్రేమలో ప్రతి క్షణమిదే
అతి సుందరం అతి అధ్భుతం

మురిసే మౌనాల హారం
పలికే సుగంధాల గేయం
యెవరు ఎరుగనిదీ విచిత్రం
ఇప్పుడే నాకే ఇది సొంతం

ఆకాశంలో సాగింది ఆశే
హద్దే లేనంతగా
ఆరాటంతో చెలరేగింది నేడే
అంతే లేనట్టుగా